Informazioni di carattere pubblico

  

Il Museo del mare »Sergej Mašera« Pirano con un bando pubblico per la ricostruzione di un'imbarcazione tradizionale in legno del tipo »topo«

 

Il Museo del mare »Sergej Mašera« Pirano, nel quadro del progetto europeo Mala barka 2 (Programma di cooperazione transfrontaliera Slovenia-Croazia) pubblica sul portale dei bandi pubblici »e-naročanje« il bando pubblico per la costruzione di una replica di imbarcazione tradizionale in legno del tipo »topo«. I maestri d'ascia sono invitati a consultarlo. Per ulteriori dettagli potete consultare il seguente link: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=244991


 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Pomorski muzej – Museo del mare "Sergej Mašera" Piran – Pirano

Odgovorna uradna oseba:

Franco Juri, direktor

Kontaktni podatki:

tel.: +386 (0)5 671 00 40

fax.: +386 (0)5 671 00 50

elektronski naslov: muzej@pommuz-pi.si

matična številka: 5052238

davčna številka: 19410735

klasifikacija dejavnosti: 91.020

Datum prve objave kataloga:

13. 6. 2016

Datum zadnje spremembe:

18. 8. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.pomorskimuzej.si/sl/muzej

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Organi zavoda

Svet zavoda:

Silva Križnik - predstavnica ustanovitelja

Boris Cepuder - predstavnik ustanovitelja

Kristjan Knez - predstavnik ustanovitelja

Matej Župančič - predstavnik zainteresirane javnosti

dr. Breda Činč Juhant - predstavnica zainteresirane javnosti

Bogdana Marinac - predstavnica zaposlenih

Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

- zbira, evidentira, konservira, ureja, dokumentira, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, predmete, pisne, tiskane, slikovne, zvočne, likovne in druge vire s svojega delovnega področja ter pripravlja študije in elaborate za njihovo varstvo;

- sistematično zbira gradivo na terenu; oblikuje in dopolnjuje stalno zbirko iz zbranega gradiva;

- opravlja znanstveno-raziskovalno delo s področja dejavnosti muzeja in omogoča strokovno in znanstveno proučevanje muzejskega gradiva;

- pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela v muzeju, v Sloveniji in tujini;

- organizira gostovanja domačih in tujih razstav;

- izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s področja svojega dela;

- pripravlja predavanja, strokovna in znanstvena srečanja, predstavlja javnosti gradiva s področja dejavnosti;

- izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;

- sodeluje z drugimi muzeji in galerijami, znanstveno-raziskovalnimi institucijami, zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine ter drugimi institucijami in strokovnjaki s svojega delovnega področja iz Slovenije in tujine;

- vzdržuje strokovno knjižnico in bibliografijo muzejskih delavcev za študijske in pedagoške potrebe in sodeluje s knjižnicami;

- razvija in opravlja restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;

- posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in posebne potrebe;

- evidentira in hrani arhivsko gradivo s področja dejavnosti muzeja;

- vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti, ki je odprta javnosti in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevanih standardih in zakonodaji;

- omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, pedagoge in dokumentaliste;

- omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam;

- izdaja publikacije, ki izhajajo iz poslanstva muzeja.

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Franco Juri, direktor

franco.juri@guest.arnes.si

tel.: +386 (0)5 671 00 40

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja

 1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej – Museo del mare "Sergej Mašera" Piran – Pirano(Primorske novice, Uradne objave, 37, 7. 11. 2006)
 2. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
 3. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB,
 4. 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
 5. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13)
 6. Zakon za uravnoteženje javnih financ (40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US in 85/14)
 7. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, Uradni list Evropske unije, št. 319/2011, Uradni list RS, št. 43/2012 - Odl. US, 90/2012 - ZJNPOV, 90/2012, Uradni list Evropske unije, št. 335/2013, Uradni list RS, št. 19/2014)
 8. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14)
 9. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB)10.  Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13)11.  Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB), 36/08 - ZPOmK-1, 77/10 - ZSFCJA, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS in 47/12)12.  Zakon o javnih uslužbencih (63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFIA, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)13.  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14)14.  Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr.)15.  Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013, 101/2013 - ZIPRS1415)16.  Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (45/1994, 45/1994, 39/1996, 40/1997 -17.  ZDMPNU, 39/1999 - ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 43/2006 - ZKolP, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 51/2012, 3/2013, 46/2013, 67/2013, 7/2014)

Predpisi so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si) pod rubriko Zakonodaja – Kulturna dediščina.

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2011

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2015

Program dela 2014

Program dela 2015

Program dela 2016

Sanacijski načrt 2016–2018

Sistemizacija delovnih mest in notranja organizacija dela

Poslovnik o delu sveta Pomorskega muzeja Piran

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Seznam vabljenih na muzejske razstave in ostale prireditve:
 • adrema vabljenih na muzejske razstave
 • elektronska adrema
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
 • ime in priimek
 • naslov
 • poštna številka in kraj bivanja
 • elektronski naslov
Seznam redno in začasno zaposlenih za mesečni plačni obračun:

Evidenca vsebuje naslednje podatke:
 • ime in priimek
 • naslov
 • poštna številka in kraj bivanja

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 • knjižnični katalog Cobiss
 • digitalna inventarna knjiga, Galis

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij

javnega značaja (Ur.l.RS, št. 24/2003)

 

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto

dostopne na spletnem naslovu: http://www.pomorskimuzej.si/sl/muzej.

Za dostop je potreben internetni brskalnik.

 

Dostop do kataloga informacij javnega značaja v tiskani

obliki je možen na sedežu Pomorskega muzeja Piran v

delovnem času.

 

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi

potrebami je zagotovljen na spletu in v tekstovni obliki na

sedežu zavoda. Na njihovo zahtevo jim informacijo

preberemo oz. ustno obrazložimo.

 

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen

skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij

javnega značaja (Ur. L. RS, št. 115/03).

 

Stroški:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Podpis odgovorne osebe: Franco Juri l. r.